Menu Sluiten

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacybeleid Doggy Time Webwinkel
Doggy Time geeft veel om je privacy, daarom verwerken we uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening of om onze dienstverlening te verbeteren. We gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Doggy Time. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24-1-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met ons via winkel@doggytime.nl.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kun je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Doggy Time op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine-leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie Recht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Rechten van de betrokkene
Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 1. Conform art. 15 AVG heb je het recht om informatie op te vragen over jouw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
 2. Conform art. 16 AVG heb je het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; 
 3. Conform art. 17 AVG heb je het recht te verzoeken om verwijdering van jouw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking.
 4. Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen, voor zover u de juistheid van de gegevens ontkent; de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
 5. Conform Art. 20 AVG heb je het recht om jouw persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machine-leesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 6. Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je contact opnemen met de toezichthoudende instantie van jouw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Doggy Time. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op voor privacyzaken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Doggy Time gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Doggy Time maakt gebruik van technische- en functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De functionele cookies zorgen er onder andere voor dat de ingevulde instellingen, zoals taalvoorkeuren, bewaard blijven. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics 
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Hotjar
Hotjar is een hulpmiddel voor klantfeedback. Om deze feedback goed te kunnen verwerken, verzamelt Hotjar informatie over welke pagina’s er zijn bezocht tijdens de websitebezoeken, acties die worden genomen op de pagina’s, het gebruikte apparaat, besturingssysteem en browswer en het land van herkomst. Meer informatie over de gegevensverwerking door Hotjar kun je vinden in de privacy policy van Hotjar via: https://www.hotjar.com/privacy/ (onder voorbehoud op wijzigingen van Hotjar).

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Social plug-ins
Daarnaast hebben wij sociale plugins op onze website geplaatst zodat u ook via Social Media contact met ons kunt opnemen en/of onze berichten kunt delen via deze social media platforms, zoals bij het delen van de blogs. Wanneer u via een van deze social media buttons doorlinkt naar de website van bijvoorbeeld Linkedin, Facebook, Instagram of YouTube, worden er door deze platforms cookies geplaatst. Meer informatie over deze cookies kunt u nalezen in de privacyverklaring van de betreffende platforms. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Daisycon
Om bezoek naar de website te genereren beloont Doggy Time websites ook voor het doorsturen van bezoekers. Om die websites te kunnen belonen is het noodzakelijk om te kunnen beoordelen of u vanaf een website uit dat netwerk op de website van Doggy Time komt. Als dat het geval is kan er een cookie worden geplaatst, zodat Doggy Time weet dat u de website bezoekt via die derde website. Daisycon plaats hiervoor cookies. 

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.winkel.doggytime.nl
Adres: Pomphuislaan 49, Ede
Telefoonnummer: 0627218000
E-mailadres: winkel@doggytime.nl

Webwinkelsoftware
WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting, server & e-mailverkeer
Vimexx
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van je en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Beoordelingen 
Wij verzamelen reviews/recensies via Google Recensies en onze social media platformen. Als u een review achterlaat dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven, zodat wij je review aan de bestelling kunnen koppelen. Het kan voorkomen dat wij contact met u opnemen om een toelichting op je review te geven. 

Verzenden en logistiek
DHL, PostNL en Homerr
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL, PostNL en/of Homerr voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat zij onderaannemers inschakelen, stellen zij je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Rompslomp
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Rompslomp. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van facturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, Rompslomp heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Rompslomp is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Rompslomp gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Doggy Time verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Adresgegevens
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres
 6. IP-adres
 7. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 8. Locatiegegevens
 9. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 10. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 11. Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via winkel@doggytime.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Doggy Time verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van jouw betaling
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 3. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. Om goederen en diensten bij je af te leveren
 6. Doggy Time analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 7. Doggy Time volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 8. Doggy Time verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Doggy Time neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Doggy Time) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Doggy Time bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Doggy Time verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Doggy Time blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tijdens de werkzaamheden van Doggy Time zullen er foto’s en/of video’s worden gemaakt met een smartphone of camera. Deze foto’s en/of video’s worden gebruikt voor onze marketing-uitingen. Deze worden naast jou ook gedeeld met derden (via onze website, social media en e-email). Doggy Time zal zorg dragen dat er zo weinig mogelijk zichtbaar is van persoonlijke eigendommen. Alleen de naam van je huisdier kan worden genoemd.

Contact
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan (schriftelijk) contact met ons op via winkel@doggytime.nl.

Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is van toepassing op deze website (https://www.winkel.doggytime.nl).

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 4 februari 2021.